Pro kupující ze Sloveska mám slovenský účet pro platbu v EUR. Pokyny pro platbu v EUR vám přijdou na e-mail v potvrzení objednávky.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje digitálních a handmade produktů a souvisejícího zboží mezi internetovým obchodem hackujemesdione.cz (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

 • Prodávajícím je fyzická osoba Veronika Mašková, se sídlem U Papírny 154, 397 01 Písek, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 87882388.

 • Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:

 • Kupujícím se rozumí každá osoba, která učiní objednávku na webových stránkách hackujemesdione.cz

 

II.Bezpečnost a ochrana informací

 • Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 • Více se o ochraně osobních údajů se dočtete v dokumentu s názvem Jak chráníme Vaše osobní údaje, který je dostupný ZDE.

 

 

III.Objednání 

 • Objednávka se provádí pouze na dálku na webových stránkách www.hackujemesdione.cz.

 • Pro každou objednávku je zákazník povinen vyplnit svoje  kontaktní údaje.

 • V případě, že kupující uvede neúplné nebo chybné údaje, nenese prodávající odpovědnost za škody a prodlevy způsobené tímto chybným uvedením.

 

IV.Kupní cena

 • Kupní cena je určena u každého produktu zvlášť a je uvedena v katalogu zboží na e-shopu. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. K této ceně se připočítává ještě cena dopravy, pokud je zboží zasíláno.

 • Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku XI. těchto obchodních podmínek.

 • Celková kupní cena je určena k platbě v plné hodnotě bez srážek. Kupující objednávající v EUR platí na EUR účet, kupující v Kč platí na korunový účet. Platební instrukce obdrží kupující emailem po odeslání objednávky.

 

V.Uzavření kupní smlouvy

 • Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

 • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu www.hackujemesdione.cz.

 • K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem vytvoření a potvrzení objednávky na e-shopu Kupujícím.

 • Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky na e-mail (uzavření kupní smlouvy).

 • Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.

 • Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

 

VI.Platební podmínky a splatnost

 • Objednané zboží je možné zaplatit:

 • platbou pomocí platební brány Comgate,

 • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.

 

 • Všechny objednávky mají splatnost předem. Obvykle bude použita čekací lhůta 14 dní než dojde ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího.

 • Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

 • V případě, že nedojde k zaplacení do 14 dní od okamžiku odeslání platebních pokynů, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit. Pokud dojde k platbě i po této lhůtě, záleží na prodávajícím, zda-li objednávku obnoví a dodá objednané produkty, nebo vrátí peněžní prostředky zpět.

 • V každém případě dojde k pokusu o komunikaci přímo s kupujícím na jeho kontaktní údaje.

VII.Dodání zboží 

 • Digitální zboží (Návody)

  • Návody jsou v elektronické formě v souboru PDF. K odeslání návodu v PDF formě dojde po zaplacení objednávky přímo do emailové schránky, kterou kupující uvede. Problémy s doručením jsou řešeny operativně podle typu problému (malá velikost schránky, chyba při přenosu, chyba při otevírání apod). Pokud se nepodaří platbu spárovat s objednávkou, odeslání bude odloženo do okamžiku, než bude objednávka přiřazena. V případě chybějícího emailu bude kupující kontaktován na svém uvedeném telefonním čísle.

 • Ostatní produkty

  • K odeslání dojde po zaplacení objednávky přímo na adresu uvedenou zákazníkem dohodnutou přepravní službou. Problémy s doručením jsou řešeny operativně podle typu problému (ztráta zásilky, poškození apod), a to i v součinnosti s kupujícím. Tyto problémy se objevují zřídka a jsou mimo možnosti ovlivnění ze strany prodávajícího. Pokud se nepodaří platbu přiřadit k objednávce, odeslání bude odloženo do okamžiku, než bude platba přiřazena. V případě chybějícího emailu bude kupující kontaktován na svém uvedeném telefonním čísle.
   Zásilky jsou vždy baleny tak, aby zboží nebylo poškozeno nebo rozbaleno při standardních přepravních procesech.

VIII.Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Možnost vrácení se nevztahuje na návody a objednávky zhotovené na zakázku.

 • V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 • Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:

 

  1. Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu dionedesign@email.cz,) s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) v internetovém obchodě hackujemesdione.cz. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.

  2. V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.

  3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

  4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

  5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdržíme

 

IX.Reklamace

- Digitální produkty (návody)

 • Kupující je povinen zkontrolovat obdržené návody ihned po obdržení a v případě problémů kontaktovat prodávajícího.

 • Poškozené či nečitelné PDF soubory budou doručeny znovu, případně i za použití jiné emailové schránky.

 • V případě chyb v pracovním postupu bude tato chyba opravena. Kupující musí jakékoli chyby a reklamace jasně popsat a nahlásit, například kontaktním formulářem na www.hackujemesdione.cz  nebo na email dionedesign@email.cz

   

- Ostatní produkty

 • Kupující si musí obsah zásilky překontrolovat jak na množství tak i na zjevné vady.

 • Reklamace musí být nahlášená kontaktním formulářem na www.hackujemesdione.cz nebo na email dionedesign@email.cz Dle typu závady bude reklamace řešena, a v případě závady způsobené přepravou se kupující zavazuje k součinnosti. Pokud k součinnosti nedojde, reklamace se považuje za neoprávněnou.

X.Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 • Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním chybějící věci;

 • na odstranění vady opravou věci;

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;

 • na odstoupení od smlouvy.

 • Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím dopisu na adresu U Papírny 154. 397 01 Písek nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

 

XI.Dodací podmínky

 • Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 5 pracovních dní ( není-li uvedeno jinak u produktu - produkty na objednání ). Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.

 • Při nákupu zboží nad 1200,- Kč a doručení po ČR s platbou předem hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.

 • Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 • Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.

 • Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

 • Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

XII.Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od [30.6.2023.]

 • Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění a udání důvodů.

 •  

 

XIII.Copyright - Šíření a kopírování návodů a prodej výrobků dle nich vyhotovených

 • Kupující bere na vědomí, že zakoupené digitální produkty (návody) nesmí být žádným způsobem šířeny, dále poskytnuty, nebo překládány bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv, tedy prodávajícího. Výrobky vzniklé na základě návodu prodávajícího mohou být užity pro komerční účely v malosériové ruční výrobě za podmínky uvedení autora návodu, tedy Dione nebo DioneDesign